Відділ фінансів та бухгалтерського обліку


  Відділ фінансів та бухгалтерського обліку виконавчого комітету Олешківської міської ради

   

   Завдання та функції відділу:

  • Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста.
  • Складання і забезпечення виконання бюджету міста.
  • Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста.
  • Розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, ефективності витрачання бюджетних коштів.
  • Контроль за веденням бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання зведеної звітності місцевого бюджету Олешківської міської ради.
  • Дотримання бюджетного законодавства при прийнятті на облік бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до бюджетних зобов’язань, достовірного та повного відображення операцій в бухгалтерському обліку та звітності.
  • Методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в установах, підприємствах та організаціях, які є розпорядниками та одержувачами коштів місцевого бюджету м. Олешки.
  • Контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів згідно з затвердженими нормативами та кошторисами.
  • Контроль за дотриманням установами, організаціями та підприємствами цільового використання коштів, виділених з бюджету.
  • Участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналіз соціально-економічні показників розвитку міста для врахування їх при складанні проекту бюджету міста.
  • Визначення доходів місцевого бюджету при складанні проекту міського бюджету.
  • Розробка бюджетного запиту та проектів кошторисів на наступний бюджетний рік у визначений законодавством термін, як головного розпорядника коштів.
  • Визначення мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з проектом рішення про місцевий бюджет уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету; внесення змін до мережі.
  • На підставі контрольних показників Міністерства фінансів України підготовка на розгляд депутатських комісій міської ради проекту міського бюджету на відповідний рік (проекту тимчасового бюджету на І квартал) і необхідних до нього матеріалів.
  • Складання розпису доходів і видатків міського бюджету, бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації, забезпечення його виконання, приймає рішення про перерозподіл помісячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань.
  • Складання тимчасового розпису на відповідний період, якщо до початку бюджетного періоду не прийняте відповідне рішення про міський бюджет.
  • Після затвердження міським головою розпису міського бюджету, надання його місцевому фінансовому управлінню для погодження, після погодження – до  органу Казначейства у Олешківському районі.
  • На підставі річних розписів міського бюджету складає розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань та зведення показників спеціального фонду.
  • У разі відсутності у мережі виконавчого комітету Олешківської міської ради розпорядників нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів складає кошториси, плани асигнувань.
  • Облік виконання бюджету міста і облік змін, що вносяться в установленому порядку до міського бюджету.
  • Підготовка та подання міському голові, першому заступнику міського голови висновків про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального та спеціальних фондів (бюджету розвитку) міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, спеціального фонду кошторису.
  • Подання на розгляд та затвердження до міської ради квартальних та річних звітів про виконання міського бюджету.
  • Облік коштів резервного фонду міського бюджету; розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.
  • Складає та подає органу Казначейства розпорядження на виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету.
  • Розробка та подання міській раді пропозиції про встановлення місцевих податків та зборів, розмірів їх ставок в межах чинного законодавства.
  • Облік надходжень коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення та облік надходжень орендної плати за землю у розрізі орендарів.
  • Розгляд матеріалів про надання пільг окремим категоріям платників по податках і платежах, які сплачуються у міський бюджет; підготовка пропозиції з цих питань.
  • Проведення аналізу:

  заборгованості по видатках виконавчого комітету Олешківської міської ради;

  залишків коштів на котлових рахунках міського бюджету та рух коштів по них;

  руху коштів на реєстраційних та особових рахунків виконавчого комітету Олешківської міської ради.

  • Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.
  • На базі статистичної та бухгалтерської звітності, аналітичних та прогнозних розрахунків здійснює аналіз економічного та фінансового стану галузей народного господарства, тенденції та динаміки розвитку різноманітних форм власності, підготовка пропозицій щодо вишукання та мобілізації додаткових фінансових ресурсів.
  • Участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, удосконаленні механізму економічного стимулювання підприємств, здешевленні комунальних послуг, робіт по благоустрою.
  • Одержує у встановлені строки від державної податкової інспекції матеріали про результати перерахунків по платежах у бюджет, відомості про наявність недоїмок та переплат, звіти з питань оподаткування, надходження платежів до бюджету та іншу інформацію з питань, пов'язаних із складанням та виконанням бюджету.
  • Контроль за правильністю виплат та відшкодувань з бюджету, передбачених діючими нормативами.
  • Аналіз взаємозв'язків між цінами і фінансовими показниками діяльності комунальних підприємств, участь у розробці тарифів щодо оплати комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами комунальної власності.
  • Контроль за дотриманням чинного законодавства у витрачанні коштів на оплату праці.
  • Внесення пропозицій щодо порядку і здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності.
  • Контроль за веденням групою бухгалтерського обліку для обслуговування бюджетних установ міської ради ( надалі - Група обліку) бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством та своєчасною подачею такої звітності.
  • Здійснення поточного контролю за:

  повнотою та достовірністю даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

  додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг;

  достовірністю та правильністю оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

  дотриманням порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, відповідно до взятих на облік бюджетних зобов’язань;

  своєчасним та у повному обсязі перерахуванням податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів;

  правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетних установ, які фінансуються з місцевого бюджету міста Олешки;

  проведенням Групою обліку аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості.

  • Участь у розробці структури виконавчого комітету Олешківської міської ради, внесення пропозицій щодо штатної чисельності.
  • Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
  • Контроль за зберіганням основних засобів і інших необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, інших матеріальних цінностей в місцях їх зберігання та експлуатації.
  • Протягом встановлених термінів забезпечення зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку та звітності, кошторисів доходів та видатків та в установленому порядку своєчасної передачі їх в архів.
  • Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, здійснення контролю за їх виконанням.
  • Ведення номенклатурних справ у відповідності до Інструкції з діловодства.
  • Розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, листів підприємств і організацій, які надходять до виконавчого комітету Олешківської міської ради з питань, що входять до його компетенції і вжиття по них необхідних заходів.
  • Виконання інших завдань, покладених у межах повноважень міським головою.

   

  Графік роботи відділу:                                                      Адреса

   

  понеділок – четвер з 8.00. до 17.00                        вулиця Гвардійська, 30

                     перерва з 12.00 до 12.45                     м. Олешки

  п’ятниця з 8.00 до 15.45                                         Херсонська область, 75100

                     перерва з 12.00 до 12.45                     тел. (о5542) 2 19 44

                                                                                    e-mail: info@oleshki-rada.gov.ua 

   

  Структура загального відділу фінансів та бухгалтерського обліку

   

  Охременко-Повод Ольга Миколаївна начальник відділу   тел. (05542) 2 21 53
  Гуда Роман Степанович  провідний спеціаліст тел. (05542) 2 29 54
  Сушко Марина Вікторівна спеціаліст І категорії  тел. (05542) 2 29 54
  Чернякова Наталія Сергіївна спеціаліст І категорії  тел. (05542) 2 29 54


      

Відділ фінансів та бухгалтерського обліку


Відділ фінансів та бухгалтерського обліку виконавчого комітету Олешківської міської ради

 

 Завдання та функції відділу:

 • Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста.
 • Складання і забезпечення виконання бюджету міста.
 • Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста.
 • Розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, ефективності витрачання бюджетних коштів.
 • Контроль за веденням бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання зведеної звітності місцевого бюджету Олешківської міської ради.
 • Дотримання бюджетного законодавства при прийнятті на облік бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до бюджетних зобов’язань, достовірного та повного відображення операцій в бухгалтерському обліку та звітності.
 • Методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності в установах, підприємствах та організаціях, які є розпорядниками та одержувачами коштів місцевого бюджету м. Олешки.
 • Контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів згідно з затвердженими нормативами та кошторисами.
 • Контроль за дотриманням установами, організаціями та підприємствами цільового використання коштів, виділених з бюджету.
 • Участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналіз соціально-економічні показників розвитку міста для врахування їх при складанні проекту бюджету міста.
 • Визначення доходів місцевого бюджету при складанні проекту міського бюджету.
 • Розробка бюджетного запиту та проектів кошторисів на наступний бюджетний рік у визначений законодавством термін, як головного розпорядника коштів.
 • Визначення мережі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з проектом рішення про місцевий бюджет уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів міського бюджету; внесення змін до мережі.
 • На підставі контрольних показників Міністерства фінансів України підготовка на розгляд депутатських комісій міської ради проекту міського бюджету на відповідний рік (проекту тимчасового бюджету на І квартал) і необхідних до нього матеріалів.
 • Складання розпису доходів і видатків міського бюджету, бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації, забезпечення його виконання, приймає рішення про перерозподіл помісячних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань.
 • Складання тимчасового розпису на відповідний період, якщо до початку бюджетного періоду не прийняте відповідне рішення про міський бюджет.
 • Після затвердження міським головою розпису міського бюджету, надання його місцевому фінансовому управлінню для погодження, після погодження – до  органу Казначейства у Олешківському районі.
 • На підставі річних розписів міського бюджету складає розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань та зведення показників спеціального фонду.
 • У разі відсутності у мережі виконавчого комітету Олешківської міської ради розпорядників нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів складає кошториси, плани асигнувань.
 • Облік виконання бюджету міста і облік змін, що вносяться в установленому порядку до міського бюджету.
 • Підготовка та подання міському голові, першому заступнику міського голови висновків про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального та спеціальних фондів (бюджету розвитку) міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, спеціального фонду кошторису.
 • Подання на розгляд та затвердження до міської ради квартальних та річних звітів про виконання міського бюджету.
 • Облік коштів резервного фонду міського бюджету; розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету.
 • Складає та подає органу Казначейства розпорядження на виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету.
 • Розробка та подання міській раді пропозиції про встановлення місцевих податків та зборів, розмірів їх ставок в межах чинного законодавства.
 • Облік надходжень коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення та облік надходжень орендної плати за землю у розрізі орендарів.
 • Розгляд матеріалів про надання пільг окремим категоріям платників по податках і платежах, які сплачуються у міський бюджет; підготовка пропозиції з цих питань.
 • Проведення аналізу:

заборгованості по видатках виконавчого комітету Олешківської міської ради;

залишків коштів на котлових рахунках міського бюджету та рух коштів по них;

руху коштів на реєстраційних та особових рахунків виконавчого комітету Олешківської міської ради.

 • Забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.
 • На базі статистичної та бухгалтерської звітності, аналітичних та прогнозних розрахунків здійснює аналіз економічного та фінансового стану галузей народного господарства, тенденції та динаміки розвитку різноманітних форм власності, підготовка пропозицій щодо вишукання та мобілізації додаткових фінансових ресурсів.
 • Участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, удосконаленні механізму економічного стимулювання підприємств, здешевленні комунальних послуг, робіт по благоустрою.
 • Одержує у встановлені строки від державної податкової інспекції матеріали про результати перерахунків по платежах у бюджет, відомості про наявність недоїмок та переплат, звіти з питань оподаткування, надходження платежів до бюджету та іншу інформацію з питань, пов'язаних із складанням та виконанням бюджету.
 • Контроль за правильністю виплат та відшкодувань з бюджету, передбачених діючими нормативами.
 • Аналіз взаємозв'язків між цінами і фінансовими показниками діяльності комунальних підприємств, участь у розробці тарифів щодо оплати комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами комунальної власності.
 • Контроль за дотриманням чинного законодавства у витрачанні коштів на оплату праці.
 • Внесення пропозицій щодо порядку і здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності.
 • Контроль за веденням групою бухгалтерського обліку для обслуговування бюджетних установ міської ради ( надалі - Група обліку) бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством та своєчасною подачею такої звітності.
 • Здійснення поточного контролю за:

повнотою та достовірністю даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг;

достовірністю та правильністю оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

дотриманням порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, відповідно до взятих на облік бюджетних зобов’язань;

своєчасним та у повному обсязі перерахуванням податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів;

правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетних установ, які фінансуються з місцевого бюджету міста Олешки;

проведенням Групою обліку аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості.

 • Участь у розробці структури виконавчого комітету Олешківської міської ради, внесення пропозицій щодо штатної чисельності.
 • Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 • Контроль за зберіганням основних засобів і інших необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, інших матеріальних цінностей в місцях їх зберігання та експлуатації.
 • Протягом встановлених термінів забезпечення зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку та звітності, кошторисів доходів та видатків та в установленому порядку своєчасної передачі їх в архів.
 • Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, здійснення контролю за їх виконанням.
 • Ведення номенклатурних справ у відповідності до Інструкції з діловодства.
 • Розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, листів підприємств і організацій, які надходять до виконавчого комітету Олешківської міської ради з питань, що входять до його компетенції і вжиття по них необхідних заходів.
 • Виконання інших завдань, покладених у межах повноважень міським головою.

 

Графік роботи відділу:                                                      Адреса

 

понеділок – четвер з 8.00. до 17.00                        вулиця Гвардійська, 30

                   перерва з 12.00 до 12.45                     м. Олешки

п’ятниця з 8.00 до 15.45                                         Херсонська область, 75100

                   перерва з 12.00 до 12.45                     тел. (о5542) 2 19 44

                                                                                  e-mail: info@oleshki-rada.gov.ua 

 

Структура загального відділу фінансів та бухгалтерського обліку

 

Охременко-Повод Ольга Миколаївна начальник відділу   тел. (05542) 2 21 53
Гуда Роман Степанович  провідний спеціаліст тел. (05542) 2 29 54
Сушко Марина Вікторівна спеціаліст І категорії  тел. (05542) 2 29 54
Чернякова Наталія Сергіївна спеціаліст І категорії  тел. (05542) 2 29 54