Розмір шрифту
-+
Колір сайту
Зображення
OnOff
х Шановні жителі міста Олешки, пропонуємо вам відповісти на пару питань, пов'язаних з перейменуванням вулиць. Натисніть тут щоб пройти опитування.


  Правила внутрішнього трудового розпорядку


   

   

   

   

   

   

   

   

  УКРАЇНА

  ЦЮРУПИНСЬКА МІСЬКА РАДА

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЦЮРУПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ

   

  від 17.05.2016 р.

  м.Цюрупинськ

         № 112/2-4

   

   

   

   

   

   

  Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету Цюрупинської міської ради

   

  З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, встановлення загальних правил діяльності виконавчого комітету Цюрупинської міської ради, керуючись ст.142 Кодексу законів про працю України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про охорону праці», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету Цюрупинської міської ради (додаються).
  2. Провідному спеціалісту з обліку кадрів загального відділу виконавчого комітету Півненко Н.М. забезпечити доведення цього розпорядження до відома всіх посадових осіб виконавчого комітету Цюрупинської міської ради.
  3. Відповідальність за виконання даного розпорядження покласти на провідного спеціаліста з обліку кадрів загального відділу виконавчого комітету Півненко Н.М.
  4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 05.12.2012 року № 1/2-4 «Про затвердження Правил трудового розпорядку виконавчого комітету Цюрупинської міської ради».
  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Новохижну Н.М.

   

   

  Міський голова                                                                                 Д.М.Воронов

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження міського голови

  від 17.05.2016 р. № 112/2-4

   

  УЗГОДЖЕНО


  Голова профспілкового комітету виконавчого комітету Цюрупинської міської ради

   

  ______________О.М.Петриченко

   

   

   

  ПРАВИЛА

  внутрішнього трудового розпорядку
  виконавчого комітету Цюрупинської міської ради

  І. Загальні положення

   

  • Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого комітету Цюрупинської міської ради (далі – Правила) розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.
  • Трудова дисципліна забезпечується створенням адміністрацією виконавчого комітету Цюрупинської міської ради необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю.

  До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

  • Правила є обов'язковими для виконання сторонами трудових відносин.
  • Питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються міським головою у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, разом або за погодженням із профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.
  1. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників

   

  • Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору.
  • Під час прийняття працівники мають подати:
  • паспорт;
  • трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Звільнені з лав Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, пред'являють військовий квиток;
  • свідоцтво про обов'язкове державне соціальне страхування;

  - документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

  Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

  Під час прийняття на роботу, яка вимагає спеціальних знань, адміністрація органу має право вимагати від працівника диплом або інший документ про здобуту освіту чи професійну підготовку. Посадові особи місцевого самоврядування, які беруть участь у конкурсі, подають й інші документи, передбачені чинним законодавством.

  Забороняється вимагати від працівників під час працевлаштування документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про прописку.

  • До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник має ознайомитися під розписку з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, умовами праці, своїми правами і обов'язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки, охорони праці та протипожежної охорони. Посадові особи місцевого самоврядування ознайомлюються також під розписку з Загальними правилами поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування, попередженням про встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.
  • Прийняття на роботу оформляється розпорядженням міського голови, що оголошується працівникові під розписку. У розпорядженні має бути зазначено найменування посади, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
  • На всіх працівників, що працюють понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

  Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

  • Дія трудового договору може бути припинена тільки з підстав, передбачених законами України.
  • За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України.
  • Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію органу письмово за два тижні.
  • У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, про який він просить.
  • Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково в разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією органу законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.
  • Припинення дії трудового договору за ініціативою міського голови може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.
  • Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3 і 5-7 та 8 статті 36 КЗпП України.
  • Припинення трудового договору оформляється розпорядженням міського голови і оголошується працівникові під розписку.
  • У день звільнення працівникові видається трудова книжка та виплачуються всі належні йому кошти.

   

  ІІІ.Основні обов'язки працівників

   

  3.1. Працівники виконавчого комітету Цюрупинської міської ради зобов’язані:

  • своєчасно, до початку роботи, прибути на робоче місце;
  • почати роботу відповідно до встановленого режиму робочого дня;
  • бути на робочому місці впродовж робочого часу за винятком перерви на відпочинок і харчування, а також часу для вирішення службових питань в межах своїх посадових або функціональних обов'язків (за погодженням з безпосереднім керівником);
  • виконувати своєчасно та в повному обсязі свої посадові або функціональні обов'язки;
  • виконувати розпорядження міського голови;
  • дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
  • вживати заходів для негайного усунення причин та умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу;
  • підтримувати на своєму робочому місці чистоту й порядок, не палити в службових приміщеннях;
  • ефективно використовувати оргтехніку, дбайливо ставитись до майна, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
  • уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі.
  • посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані дотримуватись Загальних правил поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування.

   

  1. Основні обов'язки адміністрації органу

   

  4.1. Адміністрація виконавчого комітету Цюрупинської ради зобов'язана:

  • правильно організувати роботу працівників, закріпити за кожним робоче місце, для кожного створити здорові та безпечні умови праці;
  • забезпечити робочі місця матеріальними та енергетичними ресурсами, оргтехнікою;
  • вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;
  • неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та правил охорони праці, вживати заходів для вчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;
  • забезпечувати належні умови для ефективної роботи працівників, підвищення їхньої кваліфікації згідно чинного законодавства;
  • давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати й перевіряти своєчасність і точність їх виконання;
  • створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їхньої роботи;
  • видавати працівникам заробітну плату в установлені законодавством та колективним договором терміни;
  • контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
  • організувати ведення табелю обліку робочого часу;
  • дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань.
  1. Робочий час і час відпочинку

   

  • Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею. Нормальна тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

  У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам, на їх прохання, може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

  • Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такими:
  • початок роботи - 8.00 год. ранку
  • перерва на відпочинок і харчування - 12.00-12.45 год. - закінчення роботи - 17.00 год. (з понеділка по четвер), 15.45 год. (у п’ятницю).
  • Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

  Виходячи зі службових потреб установлений режим може бути змінено на підставі розпорядження міського голови.

  • Робота у вихідні дні забороняється за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Така робота може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі.
  • Забороняється в робочий час відволікати працівників від роботи для виконання громадських доручень, не пов'язаних з діяльністю органу.
  • Працівникам надаються щорічні основна та додаткова відпустка відповідно до чинного законодавства України.

  Черговість надання відпусток визначається графіком, який у термін до
  15 січня затверджується міським головою за погодженням із профспілковим комітетом і під розписку доводиться до відома працівників. Графік є обов'язковим для сторін трудового договору.

  Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

  На прохання працівника щорічна відпустка може надаватись частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше                                   14 календарних днів.

  За рішенням керівника органу працівника може бути відкликано із щорічної відпустки за його згодою лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

  За сімейними обставинами працівникові може бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів.

   

  1. Заохочення за успіхи в роботі

   

  6.1. 3а зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи і вагомі досягнення в праці до працівників застосовуються такі види заохочень:

  • нагородження грамотою;
  • оголошення подяки;
  • заохочення у формі грошової премії.
  • Міський голова видає розпорядження про заохочення і доводить його до відома колективу (працівника). Відомості про заохочення заносяться до трудових книжок працівників.
  • За особливі трудові досягнення міський голова може порушувати клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.
  • Відповідальність працівників

  за порушення трудової дисципліни

   

  7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни,
  в тому числі за:

  • невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього функціональних або посадових обов'язків, визначених посадовою інструкцією, колективним договором та цими Правилами;
  • прогул (в тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;
  • появу на роботі в нетверезому стані або в стані наркотичного (токсичного) сп'яніння;
  • розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
  • вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна Виконавчого комітету;
  • перевищення службових повноважень;
  • порушення посадовими особами місцевого самоврядування Загальних правил поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

  7.2. 3а порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи. Посадовим особам місцевого самоврядування як захід дисциплінарного впливу може застосовуватись затримка у присвоєнні чергового рангу державного службовця.

  • До застосування дисциплінарного стягнення міський голова має право зажадати від працівника письмового пояснення. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосовування стягнення.
  • Стягнення оголошується розпорядженням міського голови, з яким працівника ознайомлюють під розписку.
  • Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені розділом 6 цих Правил.

   

  Керуючий справами

  виконавчого комітету                                                             Н.М.Новохижна

   

  Завантажити: Pravila_vnutr_trud_rozporyadku.doc
  Переглянути: Pravila_vnutr_trud_rozporyadku.doc


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Телефон гарячої лінії 2-24-51
з 8:00 до 17:00 по будням

ОСТАННІ НОВИНИ
Подія дня
популярне

Правила внутрішнього трудового розпорядку


 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

ЦЮРУПИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЦЮРУПИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

від 17.05.2016 р.

м.Цюрупинськ

       № 112/2-4

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету Цюрупинської міської ради

 

З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, встановлення загальних правил діяльності виконавчого комітету Цюрупинської міської ради, керуючись ст.142 Кодексу законів про працю України, законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про охорону праці», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету Цюрупинської міської ради (додаються).
 2. Провідному спеціалісту з обліку кадрів загального відділу виконавчого комітету Півненко Н.М. забезпечити доведення цього розпорядження до відома всіх посадових осіб виконавчого комітету Цюрупинської міської ради.
 3. Відповідальність за виконання даного розпорядження покласти на провідного спеціаліста з обліку кадрів загального відділу виконавчого комітету Півненко Н.М.
 4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 05.12.2012 року № 1/2-4 «Про затвердження Правил трудового розпорядку виконавчого комітету Цюрупинської міської ради».
 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Новохижну Н.М.

 

 

Міський голова                                                                                 Д.М.Воронов

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 17.05.2016 р. № 112/2-4

 

УЗГОДЖЕНО


Голова профспілкового комітету виконавчого комітету Цюрупинської міської ради

 

______________О.М.Петриченко

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку
виконавчого комітету Цюрупинської міської ради

І. Загальні положення

 

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого комітету Цюрупинської міської ради (далі – Правила) розроблено відповідно до чинного законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.
 • Трудова дисципліна забезпечується створенням адміністрацією виконавчого комітету Цюрупинської міської ради необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю.

До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

 • Правила є обов'язковими для виконання сторонами трудових відносин.
 • Питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються міським головою у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, разом або за погодженням із профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.
 1. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників

 

 • Працівники реалізують свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору.
 • Під час прийняття працівники мають подати:
 • паспорт;
 • трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Звільнені з лав Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, пред'являють військовий квиток;
 • свідоцтво про обов'язкове державне соціальне страхування;

- документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається.

Під час прийняття на роботу, яка вимагає спеціальних знань, адміністрація органу має право вимагати від працівника диплом або інший документ про здобуту освіту чи професійну підготовку. Посадові особи місцевого самоврядування, які беруть участь у конкурсі, подають й інші документи, передбачені чинним законодавством.

Забороняється вимагати від працівників під час працевлаштування документи, подання яких не передбачено законодавством, а також відомості про прописку.

 • До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник має ознайомитися під розписку з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, умовами праці, своїми правами і обов'язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки, охорони праці та протипожежної охорони. Посадові особи місцевого самоврядування ознайомлюються також під розписку з Загальними правилами поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування, попередженням про встановлені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.
 • Прийняття на роботу оформляється розпорядженням міського голови, що оголошується працівникові під розписку. У розпорядженні має бути зазначено найменування посади, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
 • На всіх працівників, що працюють понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

 • Дія трудового договору може бути припинена тільки з підстав, передбачених законами України.
 • За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України.
 • Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію органу письмово за два тижні.
 • У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, про який він просить.
 • Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково в разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією органу законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.
 • Припинення дії трудового договору за ініціативою міського голови може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.
 • Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3 і 5-7 та 8 статті 36 КЗпП України.
 • Припинення трудового договору оформляється розпорядженням міського голови і оголошується працівникові під розписку.
 • У день звільнення працівникові видається трудова книжка та виплачуються всі належні йому кошти.

 

ІІІ.Основні обов'язки працівників

 

3.1. Працівники виконавчого комітету Цюрупинської міської ради зобов’язані:

 • своєчасно, до початку роботи, прибути на робоче місце;
 • почати роботу відповідно до встановленого режиму робочого дня;
 • бути на робочому місці впродовж робочого часу за винятком перерви на відпочинок і харчування, а також часу для вирішення службових питань в межах своїх посадових або функціональних обов'язків (за погодженням з безпосереднім керівником);
 • виконувати своєчасно та в повному обсязі свої посадові або функціональні обов'язки;
 • виконувати розпорядження міського голови;
 • дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
 • вживати заходів для негайного усунення причин та умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу;
 • підтримувати на своєму робочому місці чистоту й порядок, не палити в службових приміщеннях;
 • ефективно використовувати оргтехніку, дбайливо ставитись до майна, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси;
 • уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі.
 • посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані дотримуватись Загальних правил поведінки посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 

 1. Основні обов'язки адміністрації органу

 

4.1. Адміністрація виконавчого комітету Цюрупинської ради зобов'язана:

 • правильно організувати роботу працівників, закріпити за кожним робоче місце, для кожного створити здорові та безпечні умови праці;
 • забезпечити робочі місця матеріальними та енергетичними ресурсами, оргтехнікою;
 • вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;
 • неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та правил охорони праці, вживати заходів для вчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;
 • забезпечувати належні умови для ефективної роботи працівників, підвищення їхньої кваліфікації згідно чинного законодавства;
 • давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати й перевіряти своєчасність і точність їх виконання;
 • створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їхньої роботи;
 • видавати працівникам заробітну плату в установлені законодавством та колективним договором терміни;
 • контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
 • організувати ведення табелю обліку робочого часу;
 • дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань.
 1. Робочий час і час відпочинку

 

 • Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею. Нормальна тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, окремим працівникам, на їх прохання, може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

 • Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюються такими:
 • початок роботи - 8.00 год. ранку
 • перерва на відпочинок і харчування - 12.00-12.45 год. - закінчення роботи - 17.00 год. (з понеділка по четвер), 15.45 год. (у п’ятницю).
 • Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

Виходячи зі службових потреб установлений режим може бути змінено на підставі розпорядження міського голови.

 • Робота у вихідні дні забороняється за винятком випадків, передбачених чинним законодавством. Така робота може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі.
 • Забороняється в робочий час відволікати працівників від роботи для виконання громадських доручень, не пов'язаних з діяльністю органу.
 • Працівникам надаються щорічні основна та додаткова відпустка відповідно до чинного законодавства України.

Черговість надання відпусток визначається графіком, який у термін до
15 січня затверджується міським головою за погодженням із профспілковим комітетом і під розписку доводиться до відома працівників. Графік є обов'язковим для сторін трудового договору.

Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

На прохання працівника щорічна відпустка може надаватись частинами за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше                                   14 календарних днів.

За рішенням керівника органу працівника може бути відкликано із щорічної відпустки за його згодою лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

За сімейними обставинами працівникові може бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів.

 

 1. Заохочення за успіхи в роботі

 

6.1. 3а зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне ставлення до роботи і вагомі досягнення в праці до працівників застосовуються такі види заохочень:

 • нагородження грамотою;
 • оголошення подяки;
 • заохочення у формі грошової премії.
 • Міський голова видає розпорядження про заохочення і доводить його до відома колективу (працівника). Відомості про заохочення заносяться до трудових книжок працівників.
 • За особливі трудові досягнення міський голова може порушувати клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.
 • Відповідальність працівників

за порушення трудової дисципліни

 

7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової дисципліни,
в тому числі за:

 • невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього функціональних або посадових обов'язків, визначених посадовою інструкцією, колективним договором та цими Правилами;
 • прогул (в тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;
 • появу на роботі в нетверезому стані або в стані наркотичного (токсичного) сп'яніння;
 • розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (у тому числі дрібного) майна Виконавчого комітету;
 • перевищення службових повноважень;
 • порушення посадовими особами місцевого самоврядування Загальних правил поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

7.2. 3а порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи. Посадовим особам місцевого самоврядування як захід дисциплінарного впливу може застосовуватись затримка у присвоєнні чергового рангу державного службовця.

 • До застосування дисциплінарного стягнення міський голова має право зажадати від працівника письмового пояснення. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосовування стягнення.
 • Стягнення оголошується розпорядженням міського голови, з яким працівника ознайомлюють під розписку.
 • Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені розділом 6 цих Правил.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                             Н.М.Новохижна

 

Завантажити: Pravila_vnutr_trud_rozporyadku.doc
Переглянути: Pravila_vnutr_trud_rozporyadku.doc